ở bạc trong Tiếng Anh là gì?

ở bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở bạc

    ungratefull (to someone)