ở núi trong Tiếng Anh là gì?

ở núi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở núi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở núi

    * ttừ

    montane