ở nhờ trong Tiếng Anh là gì?

ở nhờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở nhờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở nhờ

    live, stay with (a friend, a relative)