ở cổ trong Tiếng Anh là gì?

ở cổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở cổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở cổ

    * ttừ

    throaty