ở chỗ trong Tiếng Anh là gì?

ở chỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở chỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở chỗ

    * nđtừ

    consist

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở chỗ

    here, in this place