ở nhà trong Tiếng Anh là gì?

ở nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ở nhà

  at home

  để xe ở nhà an toàn hơn it's safer to leave the car at home

  ăn nô-en ở nhà to spend christmas at home

  to stay in; to stay at home

  hầu như không bao giờ tôi ở nhà buổi tối i'm hardly ever at home evenings/in the evening

  ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn how can you be smart by staying at home with your mother?; travel broadens the mind

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ở nhà

  at home