ở trọ trong Tiếng Anh là gì?

ở trọ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở trọ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ở trọ

  (ở trọ nhà ai) to board with somebody; to take board and lodging with somebody

  tôi ở trọ nhà bà brown i board at mrs brown's; i board with mrs brown

  tôi ở trọ nhà họ ba tháng i boarded with them for three months

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ở trọ

  live in lodgings; board

  ở trọ nhà ai: to board at someone's house

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ở trọ

  to stay at, board at