ở lại trong Tiếng Anh là gì?

ở lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ở lại

  to stay

  hãy ở lại thêm một ngày nữa stop over another day

  hãy ở lại đây với tôi một tí! stay with me for a while!

  xem ở lại lớp

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ở lại

  Ramain, stay

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ở lại

  to remain behind, stay (behind)