ở gần trong Tiếng Anh là gì?

ở gần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở gần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ở gần

  * dtừ

  propinquity, vicinage, neighbourhood, nearness, neighbourship; * phó từ around

  * thngữ

  close to; close by

  * ttừ

  ready

  * ttừ, phó từ, giới từ

  nigh

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ở gần

  near