ở tay trong Tiếng Anh là gì?

ở tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở tay

    * thngữ

    at somebody's hands