ở đáy trong Tiếng Anh là gì?

ở đáy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở đáy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở đáy

    * phó từ alow

    * ttừ

    basilar