ở lề trong Tiếng Anh là gì?

ở lề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở lề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở lề

    * ttừ

    marginal