ở goá trong Tiếng Anh là gì?

ở goá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở goá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở goá

    to be widowed; to be a widow

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở goá

    to be widowed, to be a widow