ở lì trong Tiếng Anh là gì?

ở lì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở lì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở lì

    to plant oneself on someone; to overstay one's welcome

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ở lì

    Not to move, be glued to a place

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở lì

    not to move, be glued to a place