ở mỏ trong Tiếng Anh là gì?

ở mỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở mỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở mỏ

    * ttừ

    rostral