ở bờ trong Tiếng Anh là gì?

ở bờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở bờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở bờ

    * phó từ inshore

    * ttừ

    marginal