ở cạn trong Tiếng Anh là gì?

ở cạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở cạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở cạn

    * ttừ

    terrestrial, terrene