ở lỳ trong Tiếng Anh là gì?

ở lỳ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở lỳ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở lỳ

    * ngđtừ

    keep