ở đây trong Tiếng Anh là gì?

ở đây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở đây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở đây

    here

    có lan ở đây không? is lan here?

    anh sẽ ở đây bao lâu? how long will you stay here?

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở đây

    here