ở kia trong Tiếng Anh là gì?

ở kia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở kia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở kia

    there