ở đấy trong Tiếng Anh là gì?

ở đấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở đấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở đấy

    * phó từ therein

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở đấy

    there, at that place