ở đất trong Tiếng Anh là gì?

ở đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở đất

    in a country