ở trong tay trong Tiếng Anh là gì?

ở trong tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở trong tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở trong tay

    in one’s hand(s); in the hands