ở trong tù trong Tiếng Anh là gì?

ở trong tù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở trong tù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở trong tù

    in jail