ở trong kho trong Tiếng Anh là gì?

ở trong kho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở trong kho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở trong kho

    * ttừ

    bonded