ở trong đầu trong Tiếng Anh là gì?

ở trong đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở trong đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở trong đầu

    * ttừ

    cephalic