ở trước mặt trong Tiếng Anh là gì?

ở trước mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở trước mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở trước mặt

    in front (of)