ở trên trời trong Tiếng Anh là gì?

ở trên trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở trên trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở trên trời

    * ttừ

    superlunar, heavenly, aerial, supernal