ở thế gian trong Tiếng Anh là gì?

ở thế gian trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở thế gian sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở thế gian

    * ttừ

    subsolar, terrestrial