ở số nhiều trong Tiếng Anh là gì?

ở số nhiều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở số nhiều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở số nhiều

    * ttừ

    plural