ở phía trái trong Tiếng Anh là gì?

ở phía trái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở phía trái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở phía trái

    on the wrong side (of something)