ở phía tim trong Tiếng Anh là gì?

ở phía tim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở phía tim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở phía tim

    * ttừ

    haemal