ở phía dưới trong Tiếng Anh là gì?

ở phía dưới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở phía dưới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở phía dưới

    * phó từ below

    * ttừ

    subjacent