ở ngoài mặt trong Tiếng Anh là gì?

ở ngoài mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở ngoài mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở ngoài mặt

    * ttừ

    surfaced