ở giáp giới trong Tiếng Anh là gì?

ở giáp giới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở giáp giới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở giáp giới

    * ttừ

    coterminous, conterminous