ở bên trái trong Tiếng Anh là gì?

ở bên trái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở bên trái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở bên trái

    * ttừ

    sinistral