wild recording nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild recording nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild recording giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild recording.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild recording

    * kỹ thuật

    sự ghi lộn xộn