wild parsnip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild parsnip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild parsnip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild parsnip.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild parsnip

    biennial weed in Europe and America having large pinnate leaves and yellow flowers and a bitter and somewhat poisonous root; the ancestor of cultivated parsnip

    Synonyms: madnep

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).