wild gasoline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild gasoline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild gasoline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild gasoline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild gasoline

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xăng không ổn định

    xăng thiên nhiên