wild flowing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild flowing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild flowing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild flowing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild flowing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khoan không kiểm soát nổi (ở một giếng thăm dò)

    phun tự do