white vitriol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white vitriol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white vitriol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white vitriol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white vitriol

    * kỹ thuật

    y học:

    kẽm sunfat

Từ điển Anh Anh - Wordnet