white spruce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white spruce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white spruce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white spruce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white spruce

    medium-sized spruce of northeastern North America having short blue-green leaves and slender cones

    Synonyms: Picea glauca

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).