white russian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white russian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white russian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white russian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • white russian

  a cocktail made with vodka, coffee liqueur, and milk or cream

  Similar:

  byelorussian: a native or inhabitant of Byelorussia

  Synonyms: Belorussian

  belarusian: the Slavic language spoken in Belarus

  Synonyms: Byelorussian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).