white person nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white person nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white person giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white person.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white person

    Similar:

    white: a member of the Caucasoid race

    Synonyms: Caucasian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).