white milkweed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white milkweed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white milkweed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white milkweed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white milkweed

    tall herb with leafless white waxy stems and whitish starlike flowers; southwestern United States

    Synonyms: Asclepias albicans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).