asclepias albicans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asclepias albicans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asclepias albicans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asclepias albicans.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asclepias albicans

    Similar:

    white milkweed: tall herb with leafless white waxy stems and whitish starlike flowers; southwestern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).