asclepias purpurascens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asclepias purpurascens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asclepias purpurascens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asclepias purpurascens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asclepias purpurascens

    Similar:

    purple silkweed: perennial of eastern North America having pink-purple flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).