asclepias verticillata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asclepias verticillata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asclepias verticillata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asclepias verticillata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asclepias verticillata

    Similar:

    whorled milkweed: milkweed of the eastern United States with narrow leaves in whorls and greenish-white flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).