asclepias speciosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asclepias speciosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asclepias speciosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asclepias speciosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asclepias speciosa

    Similar:

    showy milkweed: milkweed of southern North America having large starry purple and pink flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).