asclepias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asclepias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asclepias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asclepias.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asclepias

    genus of chiefly North American perennial herbs: silkweed; milkweed

    Synonyms: genus Asclepias

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).